OpenGL专业图形编程课程

VR设计全科课程


课程类型:VR设计                  课程时长:25课时


课程老师: 窦老师                    联系电话:13750077158


联系我时,请说明是在喜游平台看到的!


课程介绍

学习基于GLFW + GLEW框架的OpenGL图形编程,

掌握三维矩阵变换、光照算法模型、显卡渲染管线、着色器编程等核心图形技术,

如OpenGL专业照明:阴影、法线贴图、延迟着色、粒子效果等,

成为VR技术精英。


文章分类: VR游戏设计课程
会员登录
登录
其他帐号登录:
我的资料
留言
回到顶部